REKLAMAČNÝ    PORIADOK

AD  REALITY s.r.o.

 

Tento Reklamačný poriadok je vydaný realitnou kanceláriou AD REALITY s.r.o., sídlo Sama Chalupku 1240/10, 071 01 Michalovce, IČO 36578622, zapísanou v OR OS Košice I, oddiel sro, vl.č. 14816/V

 

Článok  I.

Predmet reklamácie

 1. Klient  je  oprávnený  reklamovať  službu,  produkt  alebo  postup  Spoločnosti,  či  makléra Spoločnosti (ďalej len „makléra“), po tom, čo zistil nedostatky poskytnutej služby, produktu alebo postupu Spoločnosti/makléra.

 

 

Článok II.

 Spôsob podania reklamácie

 1. Klient je povinný podať reklamáciu bezodkladne po zistení nedostatku podľa článku I.
 2. Pokiaľ klient nepodá reklamáciu bezodkladne, za prípadné škody neskôr vzniknuté, ktorým by bolo možné včasným podaním reklamácie predísť, spoločnosť nezodpovedá.
 3. Klient  môže podať reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

a.  písomne   prostredníctvom   pošty   alebo   kuriéra   na   adresu   aktuálneho   sídla spoločnosti. Kontaktné údaje spoločnosti sú: AD REALITY s.r.o., Sama Chalupku 1240/10, 071 01 Michalovce, IČO  36 578 622

b.  osobným odovzdaním písomnej reklamácie v sídle Spoločnosti alebo mimo sídla Spoločnosti    osobne     prostredníctvom    makléra,     ktorý     reklamáciu     zaeviduje. Reklamácia sa považuje za prijatú dňom prevzatia Spoločnosťou alebo maklérom.

c. prostredníctvom  elektronickej   pošty na   e-mailovú  adresu  Spoločnosti: adreality-ZVNC-adreality.sk  vždy aj s uvedením platného telefonického kontaktu alebo platnej  adresy  klienta.  

Reklamácia  sa  považuje  za  prijatú  v deň  prijatia  e-mailu Spoločnosťou a Spoločnosť má právo vykonať tzv. pozitívne overenie takto podanej reklamácie,   za   čo   sa   považuje  potvrdenie  e-mailom  podanej    reklamácie telefonickým, resp. osobným kontaktom medzi Spoločnosťou/maklérom  a  klientom.

 1. Pokiaľ klient podá reklamáciu ústne, Spoločnosť/maklér  o nej spíše písomný záznam, ktorý bude obsahovať údaje podľa článku III.

 

Článok III.

Základné náležitosti reklamácie

 

1.Podanie musí byť zreteľne označené ako „REKLAMÁCIA“.

2.Podaná reklamácia musí byť určitá, zrozumiteľná a musí obsahovať údaje potrebné na jej objektívne posúdenie Spoločnosťou.

3. Podaná  reklamácia  musí  obsahovať  údaje,  z ktorých  vyplýva  -  kto  podáva  reklamáciu, v akej veci a čoho sa klient domáha, a to najmä:

              a.  pravdivú identifikácia klienta s jeho platnými údajmi, t.j.:

                       - v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa telefónne číslo, e-mailová adresa,

                      -  v prípade právnickej osoby: obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO,  telefónne  číslo, e-mailová adresa,  kontaktná osoba 

b.  presné    určenie   reklamovanej    služby,     produktu,     postupu   Spoločnosti/makléra s uvedením aspoň:  mena maklera,  dátumu sprostredkovania obchodu, identifikačné údaje – napr. číslo návrhu zmluvy/zmluvy, ďalšie dostupné údaje môže klient uviesť aj prostredníctvom príloh (napr. kópie zmlúv, podmienok, atď.), najmä pokiaľ sa na ne odvoláva.,

                c.   stručný a výstižný opis dôvodov nespokojnosti klienta,

d.  dátum a vlastnoručný podpis klienta. V prípade podania reklamácie formou e-mailu nahrádza  vlastnoručný   podpis  klienta  uvedenie  mena,  priezviska  a  platného telefonického kontaktu/platnej adresy,

e.  klient  môže  v reklamácii  uviesť  aj  ďalšie  skutočnosti,  ktoré  môžu  mať  vplyv  na posúdenie reklamácie.

4. V prípade,  ak  je  reklamácia  neurčitá,  nezrozumiteľná  alebo  neobsahuje  údaje  uvedené v ods. 3 tohto článku, Spoločnosť vyzve klienta na doplnenie reklamácie a to najneskôr do 10 dní od prijatia reklamácie. Ak klient požadované údaje/doklady neposkytne, alebo tieto nebudú  dostatočné   na  posúdenie   reklamácie,  bude   Spoločnosť   vychádzať   pri   jej posudzovaní  z dokladov  a údajov  predložených  klientom  a  z dokumentácie,  ktorú  má Spoločnosť k dispozícii.

 

Článok  IV.

 Spôsob vybavenia reklamácie a informovanie klienta o vybavení reklamácie

 1. Spoločnosť preverí reklamáciu, vybaví reklamáciu a prijme opatrenia na jej vybavenie do tridsiatich (30) dní odo dňa  jej prijatia a v tejto lehote aj písomne upovedomí klienta o spôsobe  vybavenia  jeho  reklamácie.  V  odôvodnených  prípadoch,  môže  lehotu  predĺžiť najviac na šesťdesiat (60) dní, o čom klienta informuje najneskôr do tridsiatich 30 dní odo dňa prijatia reklamácie spolu s uvedením dôvodov, ktoré k takémuto predĺženiu lehoty viedli.
 2. Spoločnosť: vybaví reklamáciu a prijme opatrenia na jej vybavenie a zároveň písomne upovedomí klienta o spôsobe vybavenia jeho reklamácie.
 3. Spoločnosť vybaví reklamáciu podľa  povahy prípadu, pričom za vybavenie reklamácie sa považuje i jej zamietnutie, najmä v prípade jej neopodstatnenosti.
 4. V prípade reklamácií  z ktorých  nebude  zrejmé kto  ich  podal,  alebo sa  osoba  odmietne identifikovať a Spoločnosť nebude vedieť o koho sa jedná sa takéto úkony nepovažujú za reklamácie a na ich podanie neprihliada.
 5. V prípade, že Spoločnosť identifikuje reklamáciu, ako podanie ktoré nedokáže objektívne vyriešiť  z dôvodu,  že  sa  jedná  o reklamovanie  samotného  sprostredkovaného  obchodu, poskytne  klientovi  dostatok  kontaktných  informácií,  aby  si  reklamáciu  mohol  uplatniť v príslušnej inštitúcii.
 6. O vybavení reklamácie informuje Spoločnosť  klienta písomne. Vyjadrenie zasiela poštou alebo  kuriérom  na adresu klienta  uvedenú v reklamácii, resp.  na Spoločnosti  poslednú známu adresu klienta, ak klient novú adresu neuviedol alebo mu ho odovzdá osobne oproti prevzatiu. Zásielka sa v prípade pošty zasiela doporučeným listom, pričom sa považuje za doručenú        klientovi  aj  keď   si    ju   neprevzal. Deň    vrátenia neprevzatej zásielky spoločnosti/maklérovi sa považuje za deň jej doručenia klientovi.
 7. Práva klienta podľa osobitných právnych predpisov vybavením reklamácie Spoločnosťou nie sú dotknuté.

 

Článok  V.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je uverejnený na internetovej stránke Spoločnosti a rovnako je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti.
 2. Platnosť a účinnosť nadobúda reklamačný poriadok dňa 1.1.2013
 3. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov ( Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do subjektu alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR ). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák.č. 391/2015 Z.z. a je dostupný aj na webovom sídle MH SR a každému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia ( htps://www.soi.sk/alternatívne- riešenie-spotrebitelskych- sporov.soi )

  

AD  REALITY s.r.o.

Sama Chalupku 1240/10

071 01 Michalovce