REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou:

AD REALITY s.r.o., sídlo Sama Chalupku 1240/10, 071 01 Michalovce, IČO: 36 578622

(ďalej ako „realitná kancelária AD REALITY s.r.o.).

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária AD REALITY s.r.o. poskytuje služby.

3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady.

4. Realitná kancelária AD REALITY s.r.o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej kancelárie. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

5. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou AD REALITY s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v realitnej kancelárii AD REALITY s.r.o. s ktorou má podpísanú zmluvu o poskytnutí služieb.

6. Klient si uplatňuje prípadné reklamácie ústne alebo písomne. Realitná kancelária spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí služby realitnou kanceláriou AD REALITY s.r.o.

7. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, musí klient u pracovníka realitnej kancelárie AD REALITY s.r.o. uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa po ukončení poskytovanej služby, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

8. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

9. Reklamácia bude realitnou kanceláriou AD REALITY s.r.o. vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária AD REALITY s.r.o. klientom písomne nedohodne inak. Realitná kancelária informuje klienta bezodkladne o výsledku reklamačného konania.

10. Reklamáciu môže realitná kancelária AD REALITY s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

11. Pokiaľ realitná kancelária AD REALITY s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané služby.

12. Pokiaľ realitná kancelária AD REALITY s.r.o. zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi.

13. Vedenie realitnej kancelárie AD REALITY s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality poskytovaných služieb. Poverenou osobou pre vybavovanie reklamácii je Zdenka Koreňová, riaditeľka RK , +421 915 900 989 .

14. Realitná kancelária AD REALITY s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 7. januára 2020

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

  1. Spotrebiteľ má právo obrátiť so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária AD REALITY s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva.
  2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

  3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov.

  4. Klient (spotrebiteľ) realitnej kancelárie AD REALITY s.r.o. môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_...

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

  • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  • presné označenie realitnej kancelárie,

  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

  • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s realitnou kanceláriou bol bezvýsledný,

  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_...