Naše služby

Riešime Vaše realitné potreby :

 • Sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu všetkých druhov nehnuteľnosti

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to najmä : zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, rezervačné dohody, darovacích zlúv, dohôd o vyporiadaní vlastníctva, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena a iných podľa Vašich požiadaviek

 • Vypracovanie návrhov na vykonanie zápisov do katastra nehnuteľností, a to aj formou „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad (zľava na kolkoch)"

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prenájmom nehnuteľnosti

 • Oceňovanie nehnuteľností na účely dedičského konania a iných konaní

 • Zabezpečíme pre Vás vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, vytyčovanie hraníc pozemku geodetom

 • Zabezpečíme pre Vás najlepšiu hypotéku na trhu

 • Poradenstvo v oblasti investície do realít

 • Poradenstvo v oblasti vyporiadania podieloveho spoluvlastníctva

Cenník služieb :

 • Nárok na sprostredkovateľskú odmenu si uplatňujeme len v prípade úspešnej realizácie obchodu. Neúčtujeme si žiadne, ani minimálne poplatky v prípade nezrealizovaného obchodu.

 • Sprostredkovateľskú odmenu za predaj nehnuteľností si uplatňujeme v prípade uzavretia kúpnej zmluvy iba u predávajúceho, štandardne vo výške od 2 – do 5 % z kúpnej ceny, resp. vo výške po vzájomnej dohode.

 • V prípade uzavretia nájomnej zmluvy si uplatňujeme odmenu vo výške jedného mesačného nájomného podľa nájomnej zmluvy / v prípade zabezpečenia nájmu na obdobie 12 mesiacov / a to zo strany objednávateľa služby

 • Trhove ocenenie nehnuteľnosti s obhliadkou vrátane písomnej správy: od 40,- €

Sprostredkovateľská provízia zahŕňa kompletný realitný a právny servis

Odmena nezahŕňa poplatky, ktoré si účtujú orgány štátnej správy a banky (vyhotovenie znaleckého posudku, vklad záložnej zmluvy do správy katastra, poplatok za bankovú vinkuláciu, poplatok za notársku úschovu a podobne...)


Rezervačná záloha :

 • štandartne vo výške 3 % z dohodnutej kúpnej ceny/ dohodou, výhradne na účet sprostredkovateľa na základe písomnej Rezervačnej dohody / podľa možnosti aj za účasti majiteľa nehnuteľnosti